חלק ג, פרק טו

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ג, פרק טו
יכולת האל והבלתי אפשרי
1
הבלתי אפשרי – המוסכם ונקודת המחלוקת
לבלתי אפשרי יש טבע יציב יציבות קבועה, שאינו מפעולת פועל ולא ייתכן לשנותו בשום אופן, ולכן אין לתאר את האלוה ב(מונחים של) יכולת לגביו. איש מאנשי העיון אינו חולק על דבר זה כלל, ורק מי שאינו מבין את המושכלות אינו יודע זאת.
נקודת המחלוקת בין כל אנשי העיון היא רק בהצבעה על מין מסוים מן הדברים שניתן לדמיין: חלק מאנשי העיון אומרים שהוא מקטגוריית הבלתי אפשרי, שאין לתאר את האלוה ביכולת לשנותו, ואחרים אומרים שהוא מקטגוריית האפשרי, שיכולת האלוה קשורה בהבאתו למציאות כיצד שיחפוץ.
ללממתנע טביעה ת'אבתה קאימה' אלת'באת ליסת מן פעל פאעל, לא ימכן תגירהא בוג'ה, ולד'לך לא יוצף אלאלאה באלקדרה עליהא. הד'א ממא לא יכ'תלף פיה אחד מן אהל אלנט'ר בוג'ה, ולא יג'הל הד'א אלא מן לא יפהם אלמעקולאת. ואנמא מוצ'ע אלאכ'תלאף בין אהל אלנט'ר כלהם הו אלאשארה אלי נוע מא מן אלמתכ'ילאת, יקול בעץ' אהל אלנט'ר אן הד'א מן קביל אלממתנע אלד'י לא יוצף אלאלאה באלקדרה עלי תגיירה, ויקול אכ'ר אנה מן קביל אלממכן אלד'י תתעלק קדרה' אלאלאה באיג'אדה כיף שא.
2
דוגמאות לדברים בלתי אפשריים לדעת הכל
כך למשל: א) התקבצות של שני הפכים בזמן אחד ובמצע אחד, ב) והתהפכות מהויות, כלומר הפיכת העצם למקרה והמקרה לעצם, ג) או קיומו של עצם גשמי מבלי שיהיה בו מקרה – כל זה מקטגוריית הבלתי אפשרי לפי כל אחד מאנשי העיון. ד) וכן שהאלוה יביא למציאות (אלוה) כמותו, ה) או יאיין את עצמו "ד'את", ו) או יהפוך לגוף, ז) או ישתנה – כל זה מקטגוריית הבלתי אפשרי, ואין לתאר את האלוה ביכולת לגבי משהו מאלו.
מת'אל ד'לך, אג'תמאע אלצ'דין פי אן ואחד ומחל ואחד, ואנקלאב אלאעיאן אעני רג'וע אלג'והר ער[ץ'](צ'א) ואלערץ' ג'והר(א), או וג'וד ג'והר ג'סמאני דון ערץ' פיה, כל הד'א מן קביל אלממתנע ענד כל אחד מן אהל אלנט'ר. כד'לך כון אלאלאה יוג'ד מת'לה, או יעדם ד'אתה, או יתג'סד, או יתגיר, כל הד'א מן קביל אלממתנע, ולא יוצף אלאלאה באלקדרה עלי שי מן ד'לך.
3
דוגמאות לדברים שיש מחלוקת בשאלה אם הם בלתי אפשריים
מקרה בלא עצם) אשר לשאלה אם יכול להימצא מקרה מופשט שאינו בעצם – כת אחת מאנשי העיון, והם המֻעְתַזִלה, דמיינו כך וחשבו שהוא בגדר האפשרי, ואילו אחרים טענו שהוא בגדר הבלתי אפשרי. אם כי את הדוגלים בקיום מקרה שאינו חל על מצע לא הביא לכך עיון גרידא אלא הדאגה לטיעונים דתיים שהעיון דוחק אותם מאוד, והם חילצו עצמם באמירה הזאת.
בריאת יש מאין) וכן הבאה למציאות של דבר ההופך לגוף מלא־חומר כלל הוא מקטגוריית האפשרי לדעתנו ומקטגוריית הבלתי אפשרי לדעת הפילוסופים.
גאומטריה בלתי אפשרית) וכך אומרים הפילוסופים שהבאה למציאות של ריבוע שאלכסונו כאורך צלעו, או זווית במרחב המוקפת בארבע זוויות ישרות במישור, וכיוצא בזה – כל זה הוא מקטגוריית הבלתי אפשרי. ויש אנשים שאינם יודעים מתמטיקה, ואינם יודעים מהדברים האלה אלא את הביטויים גרידא בלא תפיסת משמעותם, החושבים שהם אפשריים.
אמא הל יוג'ד ער[ץ'](צ'א) מג'רד(א) לא פי ג'והר, פאן פרקה מן אהל אלנט'ר והם אלמעתזלה תכ'ילוא ד'לך וראוה מן באב אלממכן, ואכ'רון קאלוא הו מן באב אלממתנע, ואן כאן אלקאיל בוג'וד ערץ' לא פי מחל לם יודה לד'לך מג'רד אלנט'ר בל מראעאה' אמור שרעיה זאחמהא אלנט'ר מזאחמה שדידה פתכ'לצוא בהד'ה אלקולה, כד'לך איג'אד שי מתג'סם מן לא מאדה אצלא הו מן קביל אלממכן ענדנא, ומן קביל אלממתנע ענד אלפלאספה, והכד'א יקול אלפלאספה, אן איג'אד מרבע קטרה מת'ל צ'לעה או זאויה מג'סמה יחיט בהא ארבע זואיא בסיטה קאימה ומא נחי הד'א אלנחו כל ד'לך מן קביל אלממתנע, ובעץ' מן יג'הל אלתעאלים ולם יעלם מן הד'ה אלאמור גיר מג'רד אלפאט' לא תצור מעני יט'נהא ממכנה.
4
הקושי באפיון הבלתי אפשרי
מי ייתן וידעתי
גבול הבלתי אפשרי) האם שער זה פתוח ופרוץ וכל אחד יכול לטעון על כל עניין שיעלה בדעתו ולומר: "זה אפשרי", ואדם אחר יאמר: "לא כי, אלא הוא בלתי אפשרי לפי טבע הדבר"; או שיש דבר הסוגר את השער וחוסם אותו, כך שאדם יפסוק חד משמעית ויאמר שדבר זה בלתי אפשרי מטבעו.
אמצעי לבחינת הבלתי אפשרי) והאם הערכת הדבר וההתבוננות בו היא בכוח המדמה או בשכל.
זיהוי הגבול מושכל-מדומה) וכיצד ניתן להבחין בין המדומה לבין המושכל. כי אדם יכול להתווכח עם אחר או להתווכח עם עצמו בעניין מסוים, שהוא ימצא כאפשרי לדעתו ולכן יאמר שהוא אפשרי מטבעו, ויאמר החולק: "האמירה שהדבר אפשרי היא פעולת הדמיון ואינה מהתבוננות השכל".
אמצעי לזיהוי הגבול) ועוד, האם יש דבר מסוים שבאמצעותו ניתן להבחין בין הכוח המדמה לבין השכל? והאם דבר זה הוא חיצוני לשניהם גם יחד, או שבשכל עצמו ניתן להבחין בין המושכל לבין המדומה?
כל אלה נקודות למחקר מעמיק מאוד. ואין זו מטרת הפרק.
פיא לית שערי הל הד'א אלבאב מפתוח מבאח ולכל אחד אן ידעי פי אי מעני תצורה ויקול הד'א ממכן, ויקול אכ'ר בל הו ממתנע בחסב טביעה' אלאמר, או ת'ם שי יסד הד'א אלבאב ויחצרה, חתי יקטע אלאנסאן קטעא אן הד'א ממתנע בטביעתה. והל עיאר ד'לך ואעתבארה באלקוה אלמתכ'ילה או באלעקל, ובאי שי יפרק בין אלמתכ'יל ואלמעקול. לאנה קד ינאזע (אלשכ'ץ)[אלאנסאן] גירה או (ת)[י]נאזע(ה) [הו] נפסה פי אמר מא יג'דה ממכנא ענדה פיקול אנה (י)[מ]מכן פי טביעתה, ויקול אלמנאזע הד'א אלתמכין הו פעל אלכ'יאל לא באעתבאר אלעקל, פהל ת'ם איצ'א שי מא יפארק בה בין אלקוה אלמתכ'ילה ובין אלעקל, והל ד'לך שי כ'ארג' ענהמא ג'מיעא, או באלעקל נפסה יפרק בין אלמעקול ואלמתכ'יל כל הד'ה מואצ'ע בחת' (תסתקצי)[מסתקצא] ג'דא. ומא הד'א גרץ' אלפצל.
5
סיכום ומסקנות
התברר אם כן שלפי כל דעה ושיטה
א) יש דברים שהם בלתי אפשריים ומציאותם בלתי אפשרית,
ב) ושאין לתאר את האלוה ביכולת לגביהם, ואין זה חוסר אונים מצדו ולא חסרון יכולת בכך שאין הוא משנה אותם,
ג) ונמצא שהם מחויבים ואינם מפעולת פועל.
והתברר שנקודת המחלוקת היא על דברים שיש להתלבט מאיזו משתי הקטגוריות הם: האם מקטגוריית הבלתי אפשרי או מקטגוריית האפשרי.
הבן זאת.
פקד באן אנה עלי כל ראי ומד'הב הנא אמור ממתנעה ומחאל וג'ודהא, ואנה לא יוצף אלאלאה באלקדרה עליהא, ולא עג'ז פי חקה ולא נקץ קדרה פי כונה לא יגירהא, פהי אד'א לאזמה ליסת מן פעל פאעל. פקד באן אן מוצ'ע אלאכ'תלאף פי אשיא תפרץ' מן אי אלקבילין הי, הל מן קביל אלממתנע או מן קביל אלממכן. פחצל הד'א: